Tato stránka používá cookies, aby Vám usnadnila a zpříjemnila práci s internetem.Další informace

Nastavení cookie na těchto internetových stránkách je v současné době nastaveno tak, aby byly povoleny určité typy cookies. Na těchto internetových stránkách nepoužíváme cookies pro cílenou nebo behaviorální inzerci. Cookies, které používáme, slouží k tomu, abyste mohli používat funkce stránek a prohlížet naše internetové stránky způsobem, který Vám vyhovuje. Budete-li pokračovat beze změny nastavení cookies, znamená to, že s tím souhlasíte. Můžete však nastavení cookie kdykoli změnit.

X

Právní upozornění

Internetové stránky vlastní a provozuje pobočka nebo dceřiná společnost Zimmer, Inc. (dále jen „Zimmer Biomet“). Veškerý obsah, informace a software poskytnuté prostřednictvím internetových stránek je vlastnictvím Zimmer Biomet.  Internetové stránky lze používat výhradně za následujících podmínek.

Pokud používáte tyto internetové stránky, znamená to, že s těmito podmínkami souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, přestaňte tyto internetové stránky používat.

1. Licence pro internetové stránky. Jako uživateli těchto internetových stránek je vám poskytnuta nevýhradní, nepřevoditelná, odvolatelná licence k přístupu na stránky a k používání stránek a jejich obsahu v souladu s těmito podmínkami. Zimmer Biomet může tuto licenci kdykoli ukončit z jakýchkoli důvodů.

2. Omezení používání. Obsah těchto internetových stránek je určen výhradně k osobnímu použití a ne ke komerčnímu využití. Můžete tyto stránky používat pouze ke svým vlastním osobním potřebám nebo k vnitřním potřebám společnosti. Nesmíte dekompilovat, provádět zpětný vývoj, rozkládat, pronajímat, půjčovat, prodávat, poskytovat dílčí licence nebo provádět odvozené práce z internetových stránek a jejich obsahu. Nesmíte používat žádný software k monitorování sítě či odhalování architektury stránky nebo extrahovat informace o používání nebo uživatelích. Nesmíte používat žádného robota, pavouka či jiné automatické nebo ruční zařízení nebo postup k monitorování nebo kopírování internetových stránek nebo jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu Zimmer Biomet. Nesmíte tisknout, stahovat, kopírovat, upravovat, reprodukovat, přetiskovat, distribuovat, zobrazovat nebo přenášet ke komerčním, neziskovým nebo veřejným účelům žádnou část internetových stránek s výjimkou rozsahu povoleného výše. Nesmíte používat nebo jinak exportovat či reexportovat internetové stránky a žádnou jejich část, obsah nebo software dostupný na internetových stránkách nebo prostřednictvím internetových stránek, pokud by tím došlo k porušení platných zákonů a předpisů pro export softwaru. Jakékoli neautorizované použití internetových stránek a jejich obsahu je zakázáno a bude mít za následek podání žalob a právní následky proti Vám.

3. Nejedná se o profesionální rady. Internetové stránky a jejich obsah nepředstavují lékařské či právní ani žádné jiné rady profesionálního typu. Lékařské rady konzultujte s Vaším lékařem nebo jiným zdravotníkem. Na správnost, úplnost, adekvátnost a aktuálnost internetových stránek či jejich obsahu se neposkytuje žádná záruka. Používání obsahu, internetových stránek či materiálů, na něž je odkaz na internetových stránkách, se uskutečňuje na Vaše vlastní riziko.

4. Uživatelé internetových stránek. Určité oblasti těchto internetových stránek obsahují informace, určené výhradně lékařům a dalším zdravotníkům. Pokud nemáte sídlo či bydliště ve Vámi zvolené oblasti soudní pravomoci a nejste lékař či jiný zdravotník, nevstupujte na obsah internetových stránek určených zdravotníkům, protože obsahují marketingové materiály a materiály o výrobku, k nimž může být omezený přístup na základě zákonů a předpisů o reklamě, platných ve Vaší zemi.

5. Práva k duševnímu vlastnictví. Veškerý obsah, není-li uvedeno jinak, je chráněn zákony, mimo jiné zákonem USA o duševním vlastnictví, obchodním tajemství a ochranné známce i zákony jiných států, národními a mezinárodními zákony a předpisy. Zimmer Biomet Vám neposkytuje záruku žádných výslovných ani mlčky předpokládaných práv na základě patentu, autorských práv, ochranné známky nebo informací o obchodním tajemství. V souladu s tím může jakékoli neautorizované použití internetových stránek nebo jejich obsahu porušovat autorské zákony, zákony o ochranné známce, zákony o obchodním tajemství nebo zákony týkající se soukromí a zveřejnění.

Podstoupením obsahu, myšlenek nebo informací jakéhokoli jiného typu na internetové stránky, například ve formě návrhu nebo zpětné vazby k našim stránkám nebo k našim výrobkům s službám poskytujete společnosti Zimmer Biomet bezplatně trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo a licenci k používání, reprodukování, úpravám, přijímání, publikování a editování (z důvodu délky a jasnosti), překládání, vytváření odvozených prací, distribuování, redistribuování, přenášení, provádění a zobrazování takového obsahu (jako celku nebo jeho částí) po celém světě a/nebo začleňovat jej do jiných děl v jakékoli formě, médiu či technologii doposud známé nebo v budoucnu vyvinuté v úplném rozsahu veškerých práv, které k takovému obsahu mohou existovat. Je samozřejmé, že pokud Zimmer Biomet použije jakýkoli podstoupený obsah, nebude tento obsah obsahovat žádné podstoupené osobní informace. Zimmer Biomet si vyhrazuje odstranit jakýkoli obsah podstoupený na internetových stránkách kdykoli z jakéhokoli důvodu.

6. Registrace. Určité části těchto internetových stránek vyžadují Vaši registraci, abyste dostávali informace o výrobcích, službách, systémech, programech a další informace týkající se Zimmer Biomet. Je-li požadována registrace, zavazujete se poskytnout Zimmer Biomet správné a úplné informace k registraci. Odpovídáte za uchování svých přihlašovacích údajů a hesla v tajnosti a za veškeré používání Vašeho účtu, bez ohledu na to, zda je výslovně povolíte či ne. Zimmer Biomet si vyhrazuje právo odmítnout registrace a subskripce.

7. Chyby a opravy. Zimmer Biomet učiní patřičná opatření k monitorování a aktualizaci obsahu internetových stránek, avšak neprohlašuje ani nezaručuje, že na internetových stránkách nebudou nikdy chyby, počítačové viry nebo jiné škodlivé komponenty, nebo že budou vady opraveny. Zimmer Biomet rovněž nezaručuje ani neprohlašuje, že obsah a veškeré informace, dostupné na internetových stránkách nebo prostřednictvím internetových stránek, budou vždy správné, přesné, včasné a jinak spolehlivé. Zimmer Biomet může obsah internetových stránek kdykoli měnit.

8. Dostupnost výrobků a služeb. Stránky obsahují informace o výrobcích, které mohou a nemusí být k dispozici v konkrétní zemi či regionu na světě, mohou být v různých zemích dostupné pod různými obchodními známkami a popřípadě mohou být schváleny nebo uvolněny státními regulačními orgány v různých zemích k prodeji nebo používání s různými indikacemi nebo omezeními. Návštěvníci jsou upozorněni, že mohou být k dispozici jiné výrobky a služby od jiných výrobců a poskytovatelů.

9. Informace o zdravotní péči. Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby informace o zdravotní péči na našich internetových stránkách byly jasné a objektivní. Informace týkající se různých zdravotních, lékařských a kondičních stavů a jejich léčby nenahrazují rady lékaře či jiného zdravotníka. Nepoužívejte informace, které jsou zde obsaženy, k diagnostikování zdravotních či kondičních problémů nebo chorob. Raději konzultujte informace o případných postupech léčby, které by pro Vás mohly být vhodné, se zdravotníkem.

10. Obsah třetích stran. Na internetových stránkách se může objevovat obsah třetích stran a může být z ní přístupný. Zimmer Biomet neodpovídá a nepřijímá žádnou záruku za jakýkoli obsah třetí strany. Dále mohou být na internetových stránkách uvedeny odkazy nebo reference na jiné internetové stránky, které nepatří subjektům přidruženým k Zimmer Biomet. Zimmer Biomet neodpovídá za obsah těchto stránek a neodpovídá za žádné škody ani újmy, vzniklé uživatelům v důsledku vstupu na tyto stránky. Odkazy na jiné stránky jsou poskytnuty pouze pro potřeby uživatelů naší internetové stránky. Zimmer Biomet vyvíjí patřičné úsilí k ověření, že URL adresy odkazující na externí internetové stránky jsou správné k datu poslední revize internetové stránky Zimmer Biomet.

11. Odmítnutí odpovědnosti. Internetové stránky a jejich obsah se poskytuje „tak jak je“. Zimmer Biomet výslovně odmítá veškeré záruky, mimo jiné záruku na obchodovatelnost, vhodnost ke konkrétnímu účelu a neporušení autorských či patentových práv. Zimmer Biomet odmítá odpovědnost za jakoukoli škodu, újmu, nárok, odpovědnost či škodu jakéhokoli druhu vzniklou z následujících příčin či v důsledku následujících příčin: (A) jakékoli chyby či opomenutí z těchto internetových stránek a jejich obsahu, mimo jiné technické nepřesnosti a typografické chyby; (B) jakékoli internetové stránky a jejich obsah, k nimž bylo přímo či nepřímo přistoupeno prostřednictvím odkazů na těchto internetových stránkách, mimo jiné chyby a opominutí na těchto stránkách; (C) nedostupnost internetové stránky nebo jakékoli její části; (D) Vaše používání těchto internetových stránek nebo (E) Vaše používání jakéhokoli zařízení nebo softwaru ve spojení s těmito internetovými stránkami.

12. Omezení odpovědnosti. Zimmer Biomet neručí za jakoukoli škodu, újmu, nárok, odpovědnost či škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku používání internetových stránek nebo jejich obsahu. Zimmer Biomet neodpovídá za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu (mimo jiné poplatky právním zástupcům) způsobené používáním či nepoužíváním internetových stránek nebo jejich obsahu či vzniklé v důsledku toho. Pokud je výše uvedené omezení odpovědnosti zakázáno, je závazek Zimmer Biomet k úhradě škod omezen na částku 1 000 USD.

13. Zřeknutí se odpovědnosti za cenu cenných papírů Prezentovaný vývoj ceny cenných papírů nebo kotace cenných papírů prostřednictvím těchto internetových stránek nemusí nutně reflektovat jejich budoucí cenový vývoj. Veškerý obsah je určen pouze pro informaci a žádný obsah (mimo jiné kotace cenných papírů nebo informace o společnosti) není zamýšlen jako obsah, na nějž lez spoléhat pro účely obchodování a investování.

14. Nezákonná činnost. Nesmíte tyto internetové stránky používat k žádným nezákonným účelům a činnostem. Zimmer Biomet si vyhrazuje právo prozkoumat stížnosti nebo nahlášené porušení podmínek používání a učinit veškerá opatření, která považuje za vhodná.

15. Nápravné prostředky při porušení podmínek. Zimmer Biomet si vyhrazuje právo usilovat o veškeré právně dostupné spravedlivé nápravné prostředky za porušení těchto podmínek používání, mimo jiné právo zablokovat přístup z určité internetové adresy na internetové stránky Zimmer Biomet a k jejich funkcím.

16. Rozhodné právo a soudní pravomoc Tyto podmínky používání byly vypracovány a je třeba je interpretovat a prosazovat v souladu se zákony a požadavky státu Indiana. Veškeré žaloby k prosazení této smlouvy je třeba podávat u federálních soudu USA nebo u státních soudů státu Indiana.

17. Soukromí Používání těchto internetových stránek podléhá zásadám pro ochranu soukromí Zimmer Biomet.

18. Oddělitelnost ustanovení Tyto podmínky používání obsahují formou odkazů poznámky obsažené na internetových stránkách a zásady ochrany soukromí. Tyto podmínky představují celou smlouvu mezi Vámi a Zimmer Biomet pro přístup na internetové stránky a jejich používání. Je-li kterékoli z těchto ustanovení nezákonné, neplatné nebo neprosaditelné nebo je v rozporu s ostatními ustanoveními podmínek používání, je třeba nezákonné, neplatné, neprosaditelné nebo rozporné ustanovení považovat za oddělitelné od ostatních ustanovení a nemá vliv na jejich platnost a prosaditelnost.

19. Změny podmínek používání Zimmer Biomet si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli měnit. Aktualizovaná verze podmínek používání bude na těchto internetových stránkách a má okamžitou platnost. Odpovídáte za pravidelné kontrolování podmínek používání. Další používání internetové stránky po těchto změnách představuje Vaše přijetí těchto změn.

Obsah těchto internetových stránek nesmí být reprodukován nebo přenášen v žádné formě a žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, mimo jiné faxem, formou fotokopií, nahráváním nebo používáním systémů k ukládání a vyvolávání informací, bez výslovného písemného svolení vlastníka autorských práv. Pro žádosti o povolení nebo další informace nás laskavě kontaktujte.